☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Niedziela 19.05.2019

zaawansowane

Dyrektor

Kierownictwo 
 

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach jest Pan mgr. Łukasz Szczyż, która kieruje Domem przy pomocy koordynatorów sekcji tj. 

- Głównego Księgowego -  Sekcja Finansowao-Administracyjna- Urszula Bembnista,

- Pracownika socjalnego -Koordynatora Sekcji- Sekcja Opiekuńczo-Terapeutyczna - mgr Anna Włodarczyk 

Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach pracy w dniach od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Rodziny odwiedzające mieszkanki w weekendy i święta mogą uzyskać informację u koordynatora zespołu opiekuńczego lub Koordynatora sekcji.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym DPS w Brzezinach do obowiązków Dyrektora Domu należy realizacja zadań regulaminowych jednostki

a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Domu na zewnątrz, informuje o usługach i działalności Domu.
 2. Organizowanie pracy  i podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy.
 3. Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzeganie prawa.
 4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
 5. Organizowanie działalności Domu w sposób zapewniający mieszkańcom Domu właściwy zakres usług, zgodny ze standardami i indywidualnymi potrzebami mieszkańca. Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań Domu wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Nadzór nad gospodarką finansową i powierzonym mieniem, planowanie  i dysponowanie środkami budżetu Domu.
 7. Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z ustawa prawo zamówień publicznych.
 8. Wydawanie regulaminów, zarządzeń, poleceń służbowych, zwieranie umów w ramach udzielonego przez Zarząd Powiatu w Choszcznie upoważnienia.
 9. Opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Domu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Choszcznie.
 10. Kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców oraz zagwarantowanie i respektowanie praw osobistych mieszkańców.
 11. Nadzór nad ochroną danych osobowych pracowników i mieszkańców.
 12. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami i instytucjami na rzecz Domu i jego mieszkańców.
 13. Wykonywanie innych zadań powierzonych na podstawie upoważnień i pełnomocnictw.
 14. Realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych określających zadania kierowników jednostek organizacyjnych.
 15. Rozpatrywanie skarg i wniosków.       

Podział kompetencji:

 1. Domem zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Dyrektor w stosunku do pracowników Domu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Głównego Księgowego i koordynatorów sekcji organizacyjnych.
 4. Dyrektora Domu w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy lub osoba wskazana przez Dyrektora w granicach określonych pisemnym umocowaniem.  
 5. Koordynatorzy sekcji oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  są bezpośrednio podporządkowani Dyrektorowi Domu.                
 6. Pracownicy zespołów podlegają służbowo koordynatorowi zespołu.
 7. Koordynatora zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik zespołu
  wyznaczony przez Dyrektora Domu.
 8. Pracownika samodzielnego zastępuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Domu.
 9. Zastępstwa poszczególnych pracowników zespołów ustalają koordynatorzy sekcji.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2015-07-21)
Udostępnił:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2006-04-02 12:03:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2018-10-10 09:00:57)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X