☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Niedziela 19.05.2019

zaawansowane

PIELĘGNIARKA, RATOWNIK MEDYCZNY

DYREKTOR DPS w BRZEZINACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PIELĘGNIARKA, RATOWNIK MEDYCZNY

 

1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, woj. Zachodniopomorskie
tel. 95 768 10 66  fax 95 768 11 99.
e-mail: biuro@dpsbrzeziny.pl
Wymiar czasu pracy: pełny etat lub ½ etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Zatrudnienie: na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 z poź. zm.).

2. Określenie stanowiska:
Pielęgniarka, Ratownik medyczny DPS w Brzezinach.

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie: średnie medyczne, wyższe, dyplom w zawodzie,

b) staż pracy: -

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kontynuować zabiegi  zlecone  przez lekarzy,

2. Rozkładać  leki  zlecone przez lekarzy dla mieszkańców do imiennych kaset oraz imiennych   koszyków,

3. Podawać leki  mieszkańcom zlecone przez lekarzy zachowując przy tym szczególną ostrożność,

4. Sprawdzać  czy podane  leki zostały  przyjęte przez mieszkańca,

5. Prowadzić imienne karty  mieszkańców przychodu i rozchodu leków,

6. Odnotowywać  wykonane  zlecenia  w dokumentacji zespołu,

7. Sporządzać w książce raportów pielęgniarskich szczegółowe informacje  z obserwacji mieszkańców dotyczące  stanu zdrowia oraz  zachowania mieszkańców,

8. Prowadzić dokładnie pozostałą dokumentację medyczną znajdującą się w gabinecie,

9. Wysyłać kierowanych przez lekarza  mieszkańców na badania specjalistyczne , ambulatoryjne, konsultacje , do szpitala oraz do poradni stomatologicznej itp.  zgodnie z zaleceniami lekarzy,

10. Pobierać od mieszkańców  materiał do badań analitycznych zgodnie z zaleceniem lekarza,

11. Przygotowywać dokumentację do wizyt lekarskich  na podstawie zebranych informacji  o stanie zdrowia mieszkańców i ich zachorowań  od koordynatorów zespołu a następnie przekazywać  lekarzowi,

12. Wykonywać zlecenia lekarskie i dokumentować ich wykonanie ( opatrunki, mierzenie ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, podawanie leków, zapobieganie przykurczom i odleżynom, opatrunki, inhalacje, podawanie leków drogą doustną ,doodbytniczo, do oczu, nosa, wstrzyknięcia podskórne, domięśniowe, dożylne itp.,

13. Obserwować stan zdrowia mieszkańców,

14. Udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia,

15. Uczestniczyć w transporcie mieszkańców do pracowni diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, SOR, oddziałów szpitalnych, konsultacji wewnątrzszpitalnych (czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańca w trakcie transportu),

16. Umiejętne wykorzystywanie swojej wiedzy w pracy

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy (jeżeli posiada),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym: opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)”.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  dps.brzeziny.ibip.pl  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnymi dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki, ratownik medyczny na adres Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach,

Brzeziny 1, 73-220 Drawno, na adres e-mail: biuro@dpsbrzeziny.pl  lub  Dokumenty można składać osobiście w Sekretariacie DPS.

7. Aplikacje, które wpłyną do DPS w Brzezinach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS.

 

Brzeziny  21.05.2018r.

Dyrektor

          

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X